Dnr: FAK1 2011/3

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Företagsekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2012

 

Kurskod: FEGC18
Företagsekonomi, kvalificerad praktik, 30.0 hp
(Business Administration,Qualified Practical Training, 30.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Tillämplig kurslitteratur från kursen i företagsekonom 1-60 hp samt litteratur från separat dokument med referenslitteratur


Referenslitteratur

Lundahl U. & Skärvad P-H. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Upplaga 1999. Lund: Studentlitteratur.

Patel R. & Davidsson B. Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Upplaga 2003. Lund: Studentlitteratur.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2011-06-01

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se