Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Nationalekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2011

 

Kurskod: NEGC04
Nationalekonomi - Kandidatuppsats, 15 hp
(Economics - Bachelor's Thesis, 15 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare. Senaste upplagan. Liber.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2011-01-14

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se