Dnr: FAK1, 2010/6

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Nationalekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2011

 

Kurskod: NEGC24
Nationalekonomi, praktik, 7.5 hp
(Economics, practical training, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Tillämplig kurslitteratur från kurser i Nationalekonomi 1-60hp.


Referenslitteratur

Lundahl U. & Skärvad P-H. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Upplaga 1999. Lund: Studentlitteratur.

Patel R. & Davidsson B. Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Upplaga 2003. Lund: Studentlitteratur.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2010-09-14

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se