Dnr: HNT 2013/5:9

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Byggteknik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2013

 

Kurskod: BYGC10
Hållbart byggande, 15.0 hp
(Sustainable Building Technology, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Bokalders, V, Block, M. Byggekologi. Kunskaper för ett hållbart byggande. Utgåva 2. Svensk Byggtjänst, 2009.

Kompendier
Artiklar och rapporter utlaga på kurshemsidan.

Referenslitteratur
Elmarsson, B, Nevander, L-E. Fukthandbok. Praktik och teori. Utgåva 3. Svensk byggtjänst, 2006.

Petersson, B-Å. Byggnaders klimatskärm. Studentlitteratur, 2009.

Abel, E, Elmroth, A. Byggnaden som system - andra reviderade upplagan . Formas: 2008.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2013-04-29

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se