Dnr: Dnr FAK3 2007/196

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Naturgeografi

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2010

 

Kurskod: NGGA23
Geografiska informationssystem I, 7.5 hp
(Geographical Informations Systems I, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Geografisk informationsbehandling. Red. Eklund, Lars. Forskningsrådet Formas, Sverige, 2008. Antal sidor: 300. Används även i kursen NGGB47 samt som referenslitteratur i flera av kurserna på GIS-ingenjörsprogrammet och Mät- och kartteknikprogrammet.

Referenslitteratur
Geografiska informationssystem - Tillämpningsexempel. Red. Olsson, Lennart. Senaste upplagan. Stockholm: Forskningsrådet Formas, Sverige, 2005.


Reviderad genom prefektbeslut 2010-02-08.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2007-05-30

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se