Dnr: FAK 1 2009/7

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Företagsekonomi

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2010

 

Kurskod: FEGC41
Fastighetsekonomiska bedömningar, 15.0 hp
(Appraisals in Real Estate Management, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Vetenskapliga artiklar
Valda artiklar, max 200 sidor


Referenslitteratur

Böcker
Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, fastighetsnomenklatur. Stockholm: Fastighetsnytt Förlags AB, 2011.

Fastighetsvärdering - Grundläggande teori. Senaste upplagan. Lantmäteriet & Mäklarsamfundet. Antal sidor: 182.

Lärobok i fastighetsförmedling. Solna: Mäklarsamfundet, 2000. Antal sidor: 221.

Sveriges Rikes lag (blå). Norsteds Förlag AB, 2006 .

Andersson, Göran. Kalkyler som beslutsunderlag. Lund: Studentlitteratur, 2001. Antal sidor: 252.

Andersson, Ronny. Byggnadsmateriallära. Grundläggande materialkunskap. Lund: Studentlitteratur, 1990.

Bengtsson, B. Speciell fastighetsrätt - Miljöbalken. Iustus förlag, 2007.

Björk, Cecilia & Reppen, Laila. Så byggdes staden. AB Svensk Byggtjänst, 2000.

Brealey, Richard, A. Myers Stewart, C. & Marcus, Alan, J. Fundamentals of Corporate Finance. Upplaga 3'e. Boston: McGraw-Hill, 2001.

Brown, G. R. & Matysiak G. A. Real estate investment. A capital market approach. Essex: Pearson Education, 2000.

Brunsson, Karin & Holmblad, Britta. I klartext. Falköping: Almqvist & Wiksell, 1999.

Eriksson, A. Praktisk beskattningsrätt. Lund: Studentlitteratur, 2008.

Grauers, F. Fastighetsköpet. Lund: Studentlitteratur, 2007.

Grauers, F. Nyttjanderätt: hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt. Lund: Studentlitteratur, 2005.

Gröjer, Jan-Erik. Grundläggande redovisningsteori. Lund: Studentlitteratur, 2002. Antal sidor: 164.

Grönroos, Christian. Marknadföring i tjänsteföretag. Malmö: Liber, 1998. Antal sidor: 195.

Hamrin, Gösta. Byggnadsritning. Ritsätt och ritregler. Lund: Studentlitteratur, 1996.

Hamrin, Gösta. Byggteknik, del B: Byggnadsfysik. Lund: Studentlitteratur, 1996.

Hemström, C. Bolag, föreningar, stiftelser: En introduktion. Norstedts Juridik, 2007.

Heuman, L. Process och straffrätt för juridisk översiktskurs. Norstedts juridik, 2006.

Hydén, H. Rättsregler. En introduktion till juridiken. Lund: Studentlitteratur, 2001.

Kleerup, J. & Holmqvist, L. Moms för fastighetsägare. Ernst & Young, 2002.

Kotler, Philip. Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall Inc., 2000. Antal sidor: 718.

Malmström, Å & Agell, A. Civilrätt. Malmö: Liber, 2007.

Melin, M. Fastighetsmäklarlagen: En kommentar. Norstedts Juridik, 2005.

Norell, O., Ossmark, J. & Tegnander, H. Inkomst av hyresfastighet. Norstedts Juridik, 2000.

Peter, Paul, J. & Olson, Jerry,C. Consumer Behaviour. Upplaga 6th Ed.. Boston: McGraw-Hill, 2001.

Rabe, G. Skattelagstiftning. Norstedts Juridik, 2008.

Ramberg, J & Hultmark,C. Allmän avtalsrätt. Norstedts Juridik, 2003.

Svensson, C A. Den svenska marknadsföringslagstiftningen. Studentlitteratur, 2004.

Thomasson, Jan m.fl. Den nya affärsredovisningen. Malmö: Liber Ekonomi, 2000. Antal sidor: 408.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2009-12-10

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se