Dnr: FAK2 2009/86:8

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2009

 

Kurskod: MAAE01
Examensarbete i matematik, 30 hp
(Master Thesis in Mathematics, 30 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Progression: D


Kurslitteratur bestäms, beroende av uppsatsens ämne, i samråd med handledare och examinator.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2009-10-14

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se