Dnr: FAK4 2009/1

 

Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Svenska som andraspråk

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2009

 

Kurskod: S2GB05
Andraspråksinlärning, 7.5 hp
(Second language aquisition, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: B


Artiklar märkta med * kommer att finnas (till självkostnadspris) vid kursintroduktionen. Eventuellt tillkommer andra kortare artiklar + egen vald litteratur.

Böcker
Abrahamsson, N & Hyltenstam, K. "Mognadsbegränsningar och den kritiska perioden för andraspråksinlärning". I: Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Red. Hyltenstam. Lund: Studentlitteratur, 2004. (Sid. 221-228).

Andersson, A.-B & Stenqvist, A. "Om ordinlärning i den tidiga sfi-undervisningen". I: Svenska som andraspråk och andra språk. Festskrift till Gunnar Tingbjörn. Red. Andersson, A.-B., Enström, I., Källström, R & Nauclér, K. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket, 1997. (Sid. 1-8)*.

Bergman, P & Sjöqvist, L. "Att tänka på sitt andraspråk". I: Svenskan i tiden - verklighet och vision. Red. Åhl, H. Nationellt Centrum. HLS Förlag, 2000. (Sid. 39-49)*.

Enström, I. "Kan lätta ord vara svåra?". I: Svenska som andraspråk och andra språk. Festskrift till Gunnar Tingbjörn. Red. Andersson, A.-B., Enström, I., Källström, R & Nauclér, K. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket, 1997. (Sid. 73-86)*.

Gibbons, P. Stärk språket, stärk lärandet. Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2006.

Holmegaard, M. "Åhl, H". I: Svenskan i tiden - verklighet och vision. Red. Språkmedvetenhet och ordinlärning - Lärare o inlärare reflekterar kring en betydelseövning i svenska som andraspråk. Nationellt Centrum. HLS Förlag, 2000. (Sid. 109-120)*.

Håkansson, G. "Svenska som förstaspråk och som andraspråk. Likheter och skillnader". I: Svenska i tiden - verklighet och vision. Red. Åhl, H. Nationellt Centrum. HLS Förlag, 2000. (Sid. 138-154)*.

Håkansson, G. "Utveckling och variation i svenska som andraspråk enligt processbarhetsteorin ". I: Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Red. Hyltenstam. Lund: Studentlitteratur, 2004. (Sid. 153-170).

Linnarud, M. Språkforskning för språklärare. Lund: Studentlitteratur. Kap. 4. *, 1997.

Namei, S. "Minoritetselevers ord- och begreppsutveckling på första- och andraspråket". I: Tvåspråkiga barn och skolframgång - mångfalden som resurs. Red. Axelsson, M. Stockholm: Rinkeby språkforskningsinstitut, 1999. (Sid. 108-129)*.

Viberg, Å. Vägen till ett nytt språk. Andraspråksinlärning i ett utvecklingsperspektiv. Stockholm: Natur och Kurltur, 1997. (Sid. 30-55, 86-131).

Viberg, Å. "Andraspråksinlärning i olika åldrar". I: Svenska som andraspråk. Lärarbok 2. Red. Cerú, E. 1993. (Sid. 13-83).

Viberg, Å. "Lexikal utveckling i ett andraspråk". I: Svenska som andraspråk - i forskning undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 2004. (Sid. 197-220).


Referenslitteratur

Abrahamsson, N & Hyltenstam, K. "Mognadsbegränsningar och den kritiska perioden för andraspråksinlärning". I: Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 2004. (Sid. 221-258).

Bjärvall, K. En gravad hund: det svenska språket i en mångkulturell vardag. Stockholm: Carlsson, 2001.

Nichols, P. C. "Pidgins and creoles". I: Sociolinguistics and Language Teaching. Red. McKay, S. L. & Hornberger, N. H (eds.). Cambridge: University Press. (Stencil), 1996.

Rickford, J. R. "Regional and social variation". I: Sociolinguistics and Language Teaching. Red. McKay, S. L. & Hornberger, N. H. Cambridge: University Press, 1996.

Romaine, S. Bilingualism. Oxford: Blackwell, 1995.

Viberg, Å. "Svenskt OrdNät - Lexikon på dator som modell för ordförrådet i hjärnan hos infödda talare och andrapråkslärare". I: Svenskan i tiden - verklighet och vision. Red. Åhl, H. Nationellt Centrum. HLS Förlag, 2000. (Sid. 287-305).

Wellros, S. "Hur får man syn på seden dit man kommer? - Ett sätt att arbeta med samhällsorientering". I: Svenskan i tiden - verklighet och vision. Red. Åhl, H. Nationellt Centrum. HLS Förlag, 2000. (Sid. 306-322).


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2009-05-05

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se