Logotype of Karlstad University

Estetisk-filosofiska fakulteten
Kurser i musiklärarutb

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2007

 

Kurskod: MIADI1
Musikaliskt, konstnärligt-gestaltande examensarbete, 15 hp
(Musical Performance and Interpretation: Degree Project, 15 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Progression: D


Litteratur fastställs i samråd mellan kurs-/momentansvarig och kursdeltagare .


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2007-04-20

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se