Dnr: FAK1 2008/3

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Arbetsvetenskap

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2009

 

Kurskod: AVAD88
Arbetsvetenskap - Magisteruppsats, 15 hp
(Working Life Science - Master's thesis (one year), 15 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Progression: DLitteratur väljs i samråd med handledare.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2008-09-10

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se