Dnr: Fak 3 2008/16

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Omvårdnad

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2009

 

Kurskod: OMGC82
Vetenskaplig metod III, 15.0 hp
(Scientific method III, 15.0 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Backman, Jarl. (senaste upplagan). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 212.

Forsberg, Christina, & Wengström, Yvonne. (senaste upplagan). Att göra systematiska litteraturstudier. Värdering, anlys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och Kultur. Antal sidor: 208.

Polit, Denise F. & Beck, Cheryl, Tatano. (senaste upplagan). Nursing research Generating and Assessing Evidence for Nursing practice. Philadephia: J B Lippincott Company. Antal sidor: 796.


Vetenskapliga artiklar tillkommer

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2008-12-18

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se