Logotype of Karlstad University

Faculty Board of Teacher Education
Music

Reading List

Valid from autumn semester 2007

 

Course Code: MIGCU4
General Education Studies: Degree Project, 15 Credits
(Examensarbete, 15 Swedish credit points)
Degree Level: Bachelor
Progression Level: C


Books
Johansson, B. & Svedner, PO. Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsförlaget, 2001.


Reference Literature

Krut, nr 63. "Självvärdering - en nyckel till skolutveckling".

SAOL Svenska Akademiens ordlista.

Svensk handordbok.

Svenska skrivregler.

Synonymordbok.

Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur, 2000.

Bjurvill, C. A, B, C och D. Vägledning för studenter som skriver akademiska uppsatser. Lund: Studentlitteratur, 2001.

Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber, 2002.

Börjesson, Mats. Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. Lund: Studentlitteratur, 2003.

Dahmström, K. Från datainsamling till rapport. Att göra en statistisk undersökning. Lund: Studentlitteratur, 1996.

Dovelius, Johan. Att samla in och bearbeta data. Skolverket, 2002.

Ejlertsson, G. Enkäten i praktiken. Lund: Studentlitteratur, 1996.

Ely, M. Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken - cirklar inom cirklar. Lund: Studentlitteratur, 1994.

Fuglestad, O. V. Pedagogiska processer. Empiri, teori, metod. Lund: Studentlitteratur, 1999.

Gullveig Alver, B. & Ørjar, Ø. Etik och praktik i forskarens vardag. Lund: Studentlitteratur, 1998.

Hultman, G. Intelligenta improvisationer. Om lärares arbete och kunskapsbildning i vardagen. Lund: Studentlitteratur, 2001.

Jacobsen, J. K. Intervju. Konsten att lyssna och ställa frågor. Lund: Studentlitteratur, 1993.

Jarrick, A. & Josephson, O. Från tanke till text. Studentlitteratur, 1996.

Kullberg, B. Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur, 1996.

Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 1997.

Larsson, S. Kvalitativ analys. Exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur, 1986.

Lindblad, S. & Sahlström, F. (red). Interaktion i pedagogiska sammanhang. Stockholm: Liber, 2001.

Magnusson, A. Lärarkunskapens uttryck. En studie av lärares självförståelse och vardagspraktik. Linköping: Linköpings universitet, institutionen för pedagogik och psykologi.

Merriam, S. Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur, 1994.

Närvänen, A-L. När kvalitativa studier blir text. Lund: Studentlitteratur, 1999.

Rienecker, L. & Jørgensen, P.S. Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber, 2002.

Rönnerman, K. Utvecklingsarbete - en grund för lärares lärande.. Lund: Studentlitteratur, 1998.

Starrin, B & Svensson, P-G (red). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur, 1994.

Starrin, B, Larsson, G, Dahlgren, L. & Styrborn, S. Från upptäckt till presentation. Om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur, 1991.

Stensmo, C. Vetenskapsteori och metod för lärare - en introduktion. Uppsala: Kunskapsförlaget, 2002.

Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare. Saltsjö-Boo: Tiger, 1991.

Trost, J. Att skriva uppsats med akribi. Lund: Studentlitteratur, 2002.

Trost, J. Enkätboken. Edition 2. Lund: Studentlitteratur, 2001.

Wibeck, V. Fokusgrupper. Lund: Studentlitteratur, 2000.

Widerberg, K. Att skriva vetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur, 1995.

Widerberg, K. Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur, 2002.

Wärneryd, B. Att fråga. Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter. Stockholm: Statistiska centralbyrån, 1990.


Approved by Faculty Board of Teacher Education, 20 April 2007

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad, Sweden
Tel +46-54-700 10 00  Fax +46-54-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se