Dnr: FAK1 2008/6

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Informatik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2009

 

Kurskod: ISGC09
Informatik - Kandidatuppsats, 15 hp
(Information Systems - Bachelor´s thesis, 15 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: C


Böcker
Patel, B & Davidson, B.. Forskningsmetodikens grunder. Upplaga 3 eller senare. Lund: Studentlitteratur, 2003 (eller senare).

Robson, C. How to do a research project : a guide for undergraduate students. Valfri upplaga. Malden, MA: Blackwell, 2007 (or later).

Rapporter
Goldkuhl, G. Kunskapande, VITS-memo 98-01. Inst för Datavetenskap, Linköping: Universitetet och Tekniska Högskolan, 1998.


Den studerande väljer en av de två böckerna i denna litteraturlista.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2008-11-12

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se