Dnr: FAK1 2008/6

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Informatik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2009

 

Kurskod: ISGB09
Informatik - Högskoleuppsats, 7.5 hp
(Information Systems - Smaller Thesis Work, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: B


Böcker
Patel, B. & Davidson, B. Forskningsmetodikens grunder. Upplaga 3 eller senare. Lund: Studentlitteratur, 2003. Den studerande väljer antingen denna bok eller Robson.

Robson, C. How to do a Research Project: A guide for undergraduate students. Valfri upplaga. Malden, MA: Blackwell, 2007 (or later). Den studerande väljer antingen denna bok eller Patel & Davidsson.


Referenslitteratur

Ekengren, A-M & Hinnfors, J. Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats. Lund: Studentlitteratur, 2006.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2008-11-12

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se