Dnr: Fak1 2011/9

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Statistik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2011

 

Kurskod: STGA03
Undersökningsmetodik, 7.5 hp
(Research Methods, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Dahmström, K. Från datainsamling till rapport - att göra en statistisk undersökning. Upplaga 5. Studentlitteratur, 2011.

Kompendier
Kompendiematerial utarbetat vid Karlstads universitet.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2011-03-10

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se