Dnr: FAK2 2008/6:9

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Byggteknik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2008

 

Kurskod: BYGC14
Examensarbete, 22.5 hp
(Degree Project, 22.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: C


Böcker
Litteratur väljs i samråd med handledare.

Referenslitteratur
Höst, M, Regnell,B, Runesson, P. Att genomföra examensarbete. Studentlitteratur, 2006. ISBN 978-91-44-00521-8.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2008-04-21

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se