Dnr: FAK3 2007/189

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Biologi

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2007

 

Kurskod: BIAD03
Ekologisk miljövård, 15 hp
(Ecological Resource Management, 15 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Progression: D


Litteratur söks på nätet och på biblioteket under kursens gång i samråd med undervisande lärare och i anslutning till kursens olika moment.


Ekologisk miljövård, 15 hp

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2007-05-30

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se